News Updates

Available

ติดต่อ สั่งซื้อโดยตรง

Contact directly order

Tel:  ( Mr. Kao )

kaooriginal@gmail.com

kaooriginal@kaooriginal.com

*********************************************

สถานที่จำหนาย 1
บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สำนักงานใหญ่   ธนบุรี 289 ถนน สิรินธร     แขวง บางบำหรุ   เขต บางพลัด   กทม 10700

Available 1
Tang Hua Seng Department Store ( T-Square ) 3rd floor  289, Sirinthorn Road District: Bang Phlat City: Bangkok Sub-District: Bang Bamru Zip code: 10700
Tel. 02 434 0448, 02 881 8500  แฟกซ์ 02 434 6057

สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สาขาบางลำพู

สถานที่จำหนาย 2

บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สาขาบางลำพู
172-182 ถนน   จักรพงษ์   แขวง ตลาดยอด   เขต พระนคร   กทม.10200
โทร. 02 280 0936-42     แฟกซ์ 02 280 3465

สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ธนบุรี

 

 

(Visited 125 times, 1 visits today)